Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor de copywriting door Slimonline.be en ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. De opdrachtgever doet afstand van zijn algemene voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk anders en schriftelijk wordt overeengekomen.

2 Offertes en facturering

 1. Prijsopgaven en prijsoffertes zijn altijd vrijblijvend. Ze gelden bovendien voor een specifieke opdracht en zijn bijgevolg niet automatisch van toepassing voor andere opdrachten. Prijzen zijn in euro en (inclusief btw)
 2.  Een offerte is geldig gedurende een periode van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de offertedatum.
 3.  Slimonline.be start de opdracht pas wanneer de opdrachtgever de offerte heeft goedgekeurd. Dit kan schriftelijk of via email.gebeuren.
 4. Voor bedrijven wordt de opdracht gestart van zodra het voorschot ontvangen is door Slimonline.be. Tenzij anders overeengekomen wordt er een voorschot van 50% gevraagd. Bij niet-betaling van het afgesproken voorschot heeft Slimonline.be het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 5. Opdrachten voor particuliere klanten worden pas gestart nadat het volledige factuurbedrag is voldaan.
 6. Slimone.be heeft het recht elke offerte, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht door Slimonline.be
 7.  SlimOnline.be factureert bij het afleveren van de definitieve tekst.
 8. Facturen dienen binnen de 15 dagen na factuurdatum betaald te worden zonder aftrek van enige korting.
 9. Klachten in verband met de factuur of de geleverde teksten dienen door de opdrachtgever binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan gemeld te worden via het emailadres vermeld in de offerte. Zo niet wordt aangenomen dat deze zijn aanvaard door de opdrachtgever. Een klacht indienen is niet mogelijk als de opdrachtgever de teksten al in gebruik heeft genomen of ze verder bewerkt of verwerkt heeft.
 10. Een klacht vanwege de opdrachtgever ontslaat deze niet van de verplichting tot het betalen van de factuur.

3 Samenwerking

 1. Slimonline.be zorgt voor professionele teksten die overeenstemmen met de huidige normen op het vlak van copywriting. De klant mag rekenen op een degelijk en authentiek resultaat.
 2. Tenzij anders overeengekomen heeft de klant na levering recht op één revisieronde. Hierbij kunnen een beperkt aantal herzieningen of correcties gebeuren aan de geschreven tekst. Gaat het om aanpassingen die niet binnen de vooraf gemaakte afspraken vallen worden deze aangerekend aan het uurtarief zoals in de offerte aangegeven.
 3. De geschreven teksten blijven eigendom van SlimOnline.be tot het factuurbedrag volledig is betaald door de opdrachtgever. Na betaling gaat het eigendomsrecht over naar de opdrachtgever die de teksten dan kan gebruiken in alle media, online en offline. Er zijn geen extra vergoedingen verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden.
 4. SlimOnline.be garandeert om vertrouwelijk en discreet om te gaan met de informatie en gegevens die door de opdrachtgever worden gecommuniceerd in het kader van de opdracht.
 5. De opdrachtgever aanvaardt dat wanneer de inhoud, de aanpak en/of de omvang van de opdracht wijzigt dit een invloed kan hebben op de vooropgestelde deadline en de totale kostprijs.
 6. SlimOnline.be kan de verdere uitvoering van de opdracht beëindigen als de opdrachtgever de goede uitvoering van de werken vertraagt door verzuim of onbereikbaarheid. Dit geldt ook wanneer de opdracht wordt vertraagd door overmacht vanwege de opdrachtgever. SlimOnline.be heeft het recht om de opdracht stop te zetten en de gemaakte kosten in rekening te brengen.

4 Vrijwaring door de opdrachtgever

 1. De geleverde teksten dienen door de opdrachtgever gecontroleerd te worden op onzorgvuldigheden en onjuistheden. De opdrachtgever is de eindverantwoordelijke van de teksten.
 2. De opdrachtgever vrijwaart SlimOnline.be tegen elke aanspraak door derden wegens vermeende inbreuken in verband met de uitvoering van de opdracht. Deze vrijwaring geldt voor auteurs-, eigendoms-, octrooi-, of andere intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de schade die erdoor zou ontstaan.

5 Laattijdige betaling

 1. Facturen dienen betaald te worden tegen vervaldatum. Zo niet heeft SlimOnline.be het recht om nalatigheidsinteresten van 1% per maand te vorderen en een administratiekost van 10 Euro per aangetekende zending. Delen van maanden worden bij de berekening van de nalatigheidsinteresten in aanmerking genomen als volle maanden. Deze bedragen zijn te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 180 Euro. Slimonline heeft het recht om een hogere schadevergoeding te eisen als ze aantoont dat de geleden schade hoger uitvalt. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.
 2. Is de factuur op vervaldag niet betaald heeft SlimOnline het recht om alle lopende opdrachten te schorsen tot de verschuldigde hoofdsom en bijkomende kosten zijn voldaan.

6 Verdere bepalingen

 1. De aansprakelijkheid van SlimOnline.be is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde (exclusief btw) van de desbetreffende opdracht.
 2. Zowel SlimOnline.be als de opdrachtgever aanvaarden e-mail als bewijsmiddel.
 3. In geval dat één of meerdere clausules van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn blijven alle andere clausules onverminderd geldig.
 4. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Belgische recht en betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Oostende of Brugge.